About

วิสัยทัศน์ (Vision)

“….. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เราสรรสร้างเป็นตัวแทนความสุขของผู้ซื้อหรือผู้ได้รับผลิตภัณฑ์ของเรา  และส่งผลดีต่อเราที่เป็นผู้สรรสร้างรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด  ทำให้เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำการผลิต เครื่องประดับ คุณภาพระดับสากลของตลาด OEM ยึดถือการรับประกันคุณภาพ รักษาความพึงพอใจและความเชื่อถือของลูกค้า เป็นกิจกรรมสำคัญในการทำธุรกิจ ….. “

พันธกิจ (Mission)

หลักคุณค่าของการผลิต คือ คุณค่าทางจิตใจ และ การเป็นตัวแทนแห่งความสุข ของคน 3 คน ได้แก่ ผู้สวนใส่เครื่องประดับ ลูกค้า และพนักงานทุก ๆ คน ซึ่งสื่อผ่านผลิตภัณฑ์ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน และระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  • ให้พนักงานทุกคน ในทุก ๆ ระดับ ล้วนมีส่วนร่วมในการรับประกันคุณภาพตามความต้องการขอลลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย และดูแลสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน เสมือนหนึ่งว่าพนักงานคือสมาชิกในครอบครัว
  • ตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า พร้อมคืนสิ่งที่ดีงานสู่ลูกค้า สังคมไทย และสังคมโลก